Общи условия

Информация за нас

 

OLEVRA Corp. е американско акционерно дружество, съгласно законите на щата Уайоминг, Съединени Американски Щати, регистрирано в Търговския регистър на щата Уайоминг, на 20 декември 2011, под номер: 2011-000613287.

 

Име и адрес на представителя ни в САШ:
Corporate Agents LLC
1712 Pioneer Ave Ste 100
Cheyenne, WY 82001, САЩ

В Европа, OLEVRA се представлява от:
Olevra Lda.
Rua Acacio Barradas Lj 8C
2900-197 Setubal
Португалия

 

Използване на този уебсайт

 

С настоящото всяко лице има право да посещава уебстраницита на OLEVRA Corp. само с цел информация. С използването и/или наблюдаването на тази уебстраница Вие приемате определените тук условия.

Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте нашия уебсайт!

Всички съдържащи се на този уебсайт препоръки могат да бъдат променяни без предварително известяване. Дори част от информацията на нашата уебстраница не може да бъде препредавана, копирана или възпроизвеждана без предварителното писмено съгласие на OLEVRA Corp. Използването или наблюдаването на нашата уебстраница означава, че сам по себе си бива приет всеки вид договор, съвместно предприятие или партньорство.

Нашата уебстраница обхваща бюлетини и чат-стаи, които дават възможност на членовете и акционерите да публикуват информация, да дават обратна връзка на OLEVRA Corp. и неговите дъщерни дружества и да действа в реално време. Вие се съгласявате да не публикувате или предавате незаконни, вредни, застрашаващи, убиждащи, обезпокоителни, злепоставящи, вулгарни, цинични, прозаични, изпълнени с омраза, расистки, етнически или други непристойни материали от всякакъв вид, включително, но не и ограничавайки се до материали, които насърчават този начин на поведение, които представляват престъпно деяние, накърняващо правата на другите или по друг начин нарушаващи действащото местно, държавно, национално или международно право. Съгласявате се де публикувате само отговаряща на истината, коректна информация. Без съгласието на OLEVRA Corp. нямате право да разпространявате или да публикувате другаде материали, които съдържат призив за искане на пари, реклама или агитация за стоки или услуги.

Местна подсъдност и отказ от процес със съдебни заседатели

Когато стартирате и/или използвате тази уебстраница, Вие се съгласявате сега или в бъдеще да дискутирате с OLEVRA Corp. добросъвестно, за да решавате или уреждате всякакви претенции или спорове по отношение на или във връзка с тази уебстраница, или относно споразумения, които сте сключили с OLEVRA Corp.

Всички спорове, които бъдат уреждани неформално, трябва да се обсъждат пред съдилищата на Шайен Уайоминг, САЩ, които имат изключителната компетентност по всички правни спорове или процеси. Вие и ние декларираме, че сме категорично съгласни със съдебната подведомственост на Шайен Уайоминг и с това тези процедури да се провеждат като място в такива съдилища. Вие се отказвате от всякакво обжалване, каквото е възможно да направите или каквото би могло да възникне при по-нататъшните процеси свърани със подсъдността или подведомствеността на тези съдилища.

Освен това декларирате, че сте съгласни, OLEVRA Corp. да има право да събира таксите си за адвокат, разноските си, както и другите разходи, в случай че OLEVRA Corp. действа за налагането или защитата на правата си, независимо от това дали OLEVRA Corp. има надмощие или не да действа в основните направления.

Допълнително към изложеното по-горе ВИЕ СТЕ ДЛЪЖНИ да се откажете от правото за съдебно производство по всички спорове между Вас и OLEVRA Corp., които са свързани по някакъв начин с тази уебстраница, съществуват във връзка със споразумения и/или сметки или ще възникнат в бъдеще. Подобен отказ е изпълним до деня, в който стартира съдебното производство. Ако за съдебните заседатели възникнат правни разноски, разходи или други плащания на OLEVRA Corp., по отношение утвърждаването на тази деклараця за отказ, то OLEVRA Corp. има право да заплати тези такси за адвокат, разноски или други разходи без възстановяване на сумата, позовавайки се на това, дали OLEVRA Corp. има надмощие или не да действа в основните направления.

Нито Вие, нито OLEVRA Corp. е можете да бъдете представители на други потенциали лица, имащи право да предявят претенции или на категория такива лица по отношение на тази уебстраница или на споразумения или сметки, които ще съществуват в бъдеще или ще бъдат изготвени. Вие и OLEVRA Corp. приемате, че този раздел се счита като отказ от всякакво право като ищец или като член на дадена категория да участвате в общ иск.

Това споразумение се тълкува съгласно законите на щата Уайоминг в Съединените американски щати и евентуално по силата на федералния закон на САЩ, без оглед на колизионните норми в другите страни.

Обезщетение на OLEVRA Corp.

Посещавайки и/или използвайки нашата уебстраница, Вие се съгласявате с това, че ще защитавате неограничено от всички отговорности и искове и че ще държите свободни от задължението за обезщетяване на вреди OLEVRA Corp., включително нейните ръководни служители, директори, собственици, ръководни представители, адвокати, акционери, свързани предприятия, дъщерни дружества, наследници и правоприемници, като за да използвате или видите нашата уебстраница Вие и/или Вашия агент следва да поемете също така всички загуби и/или неуспехи, както и претенциите, вземанията, жалбите, загубите, отговорностите, щетите, нарушенията, паричните глоби, разходите за експерт, арбитражните такси, таксите за медиация, за адвокат, други разноски и плащания и всички други последици от всякакъв вид, които са директен или косвен резултат на каквото и да било основание.

Без оферта

Тези страници са определени не само за препредаване на или използване от физическо или юридическо лице, които са граждани или жители на едно населено място, държава, провинция или друг правен ред, където се провежда това разпространяване, публикуване, разполагане или използване, като това би било нарушение на закон или наредба. Те не могат да бъдат нито изцяло, нито чатсично копирани, прехвърляни, показвани или разпространявани по друг начин.

Съдържанието на тази уебстраница служи изключително за информационни цели и то не може да бъде използвано като препоръка за инвестиции, оферта или насърчаване за купуване, продаване или за регистриране на ценни книжа, или на други финансови инструменти.

Експлоатационни качества на системата

Динамиката на стойността в миналото не указва задължително бъдещата динамика на стойността. OLEVRA Corp. не възнамерява да предлага на Вас или на друга страна консултиране във връзка със системата или друго консултиране, като информацията или материалите на уебстраницата не се използват, за да се намерят инвестиции или да се вземат други решения, или като средство за комуникация.

Линкове към други уебстраници

Няколко линкове на нашата уебстраница дават възможност на потребителя да напуска уебстраницата на OLEVRA Corp. Уверете се, че достъпните през тези линкове интернет-страници и материала, който намирате там, не подлежат на контрола на OLEVRA Corp., като ние не сме отговорни за такива външни страници или ресурси и не поемаме отговорност за тези страници или за наличните там материали. Линкове, които са изготвени от OLEVRA Corp., не съдържат одобрение или препоръка. OLEVRA Corp. не носи отговорност за рекламата, съдържанията, продуктите или други материали, които са налични на подобни уебстраници. OLEVRA Corp. не носи отговорност и не поема ангажимент пряко или косвено за щети или загуби, които възникват във връзка с ползването на такива страници. Чрез използването на тази уебстраница или на откритите на тази уебстраница услуги изрично декларирате, че освобождавате OLEVRA Corp. от всякаква отговорност, която следва при използване от Ваша страна на уебстраници на трети лица.

Разпоредби за защита на данните

OLEVRA Corp. Признава колко е важно да се пази нашата база от данни и Вашите лични данни и ние се задължаваме да ги пазим.

Нашата база данни: поради юридически причини трябва да публикваме на нашата уебстраница някои данни, с цел предоставяне на информация. С настоящото изрично се възразява на ползването от трети лица на публикуваните в рамките на задължението за предоставяне на информация данни за контакт, с цел излъчване на реклама и информационни материали, които не са изрично изискани. OLEVRA Corp. ще предприеме правни действия срещу всеки, който нарушава тези права!

Вашата база данни: OLEVRA Corp. уважава клиентите си и знае, че те са загрижени за своите лични данни. Въведохме инструкции, които следва да гарантират, че Вашите лични данни ще бъдат третирани по сигурен и отговорен начин. Публикуваме тази декларация за защита на данните, за да знаете, какъв вид информация регистрираме, как боравим с тези данни и с кого те могат да бъдат споделяни. Ако усъвършенстваме нашата уебстраница и използваме технологиите, за да подобрим нашите услуги, то тази инструкция може да се промени. Поради това Ви препоръчваме непрекъснато да се отнасяте до нашите указания, за да разберете аткуалната декларация за защита на личните данни.

Лични данни

Разглаждането на нашата уебстраница е възможно по принцип без посочване на личните данни. Въз основа на нашата система можем да запаметяване всеки достъп до нашата уебстраница. Тези данни се използват единствено за статистически цели в нашето предприятие.

Ако извършвате дейности на нашата уебстраница, то OLEVRA Corp. може да Ви помоли да предоставите определена информация относно самите Вас. Не е задължително да реализирате тези дейности. Ако все пак се решите на тези дейности, то OLEVRA Corp. може да изиска да ни предоставите на разположение лини данни, които са необходими за извършването на търговската операция или са предписани от закона.

Когато предоставите на OLEVRA Corp. Вашите лични данни, Вие декларирате, че сте съгласни да запаметяваме и обработваме Вашия профил в една от страните, в които OLEVRA Corp. и неговите дъщерни дружества поддържат офис. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат поверително обработвани от OLEVRA Corp., съгласно законовите разпоредби, които биват непрекъснато актуализирани или постоянно се променят. При определени обстоятелства е възможно да сме длъжни да предадем Вашите лични данни на съд или на други власти. Даваме Вашите данни едва, след като нашите адвокати са проверили валидността на запитването. Възложителят трябва да плати преди получаване на данните всички възникващи разноски, включително разходите на нашите адвокати.

Ние не продаваме Вашите лични данни на трети лица!

Ние споделяме все пак избрани данни, при определени условия: OLEVRA Corp. може селективно да предаде определени данни на други предприятия или организации, които имат продукти или услуги, които считаме, че биха Ви интересували. OLEVRA Corp. разпознава и цени важността на отговорното ползване на предоставената от Вас лична информация. Ако не желаете инфорамицията, която сте предоставили на разположение на OLEVRA Corp. да бъде използвана, за да бъдете информирани за други продукти или специални оферти и сте ни посочили това предпочитание, то ние ще вземем предвид това.

Уебстраницита на OLEVRA Corp. съдържа линкове към други уебстраници. OLEVRA Corp. не носи отговорност за практиките по защита на данните на такива уебстраници! Имайки достъп до уебстраницита на OLEVRA Corp. или изполвайки я, Вие се съгласявате с Общите търговски условия на OLEVRA Corp., т.е. с декларацията за защита на личните данни.

Бисквитки и тяхната употреба

За да подобрим качеството на нашата уебстраница и услугите, можем да Ви изпращаме от време на време едно така наречено „Cookie“ /бисквитка/, както е допустимо според действащите закони и предписания. Бисквитката е част от текста, която пренася уебстраница на твърдия диск на Вашия компютър. Можем да използваме, както бисквитки с идентификационен номер на сесия, така и трайни бисквитки. Когато затворите браузъра си при бисквитки с идентификационен номер на сесия или се отпишете, то бисквитката се прекратява или се изтрива. Персистентна бисквитка е малък текстови файл, който се съхранява на твърдия диск на Вашия компютър за по-дълго време. Тази бисквитка не позволява достъпа на OLEVRA Corp. до Вашия твърд диск, но Ви помага например да откриете дали вече веднъж сте посещавали нашата уебстраница. Те помагат също така да се минимизира времето за зареждане и да се спести обработката на сървара. Само уебстраницата, която е постнала бисквитката, може да я чете. Използваните на нашата уебстраница бисквитки не съдържат лични данни. Моля обърнете внимание на това, че уебстраниците, с които тази уебстраница е възможно да е свързана, могат да използват и тяхна собствена бисквитка, за да съберат данни от Вас. Повечето браузъри приемат автоматично бисквитка, но е възможно Вашият браузър да Ви уведоми преди да изпратите бисквитка, като можете да я приемете или отхвърлите.

Протоколни данни

Както повечето стандартни уебстраници използваме протоколни данни. Тази информация може да обхваща интернет-протокол (IP) – адреси, вид браузър, обекти предлагащи интернет услуги (ISP), тип платформа, печат за дата и време и брой кликвания за анализиране на тенденциите, за администриране на страница или за събиране на общи демографски данни за агрегирано използване. Няма информация от тази, която се съхранява в нашите протоколни файлове, включително, но не и ограничавайки се до IP-адресите, която да е свързана с лични данни.

Избор

Ако желаете Вашата информация да бъде изтрита или променена от нашата база данни, или ако в бъдеще няма да искате да получавате информация от нас, то моля осведомете ни използвайки формуляра за контакт.

Социални медии

Уебстраницита на OLEVRA Corp. съдържа социално-медийни функци (като фейсбук „Харесва ми“ – контактно работно поле). Тези функции могат да регистрират Вашия IP-адрес и страницата, която посещавате на нашия уебсайт и е възможно да поставят бисквитка, за да действа функционалността по предвидения за това ред. Социално-медийните функции и джаджи могат да бъдат хоствани от трети лица директно на тяхната уебстраница. Техните взаимодействия с тези функции подлежат на директивите за защита на данните на предприятието, което предоставя тази функционалност.

Google Analytics

Използваме инструмент на име “Google Analytics”, за да събираме данни относно използването на тази уебстраница, например колко често потребителите посещават уебстраницата, кои страници те посещават и кои други страници са посетили преди посещаването на тази уебстраница. Google Analytics регистрира само IР-адресите, които са Ви били предоставени при посещаването на тази уебстраница, а не Вашите имена или други идентифициращи данни.

Google Analytics добавя към Вашия уеббраузър перманентна бисквитка, за да Ви идентифицира при следващото посещение на тази уебстраница като еднозначен потребител. Тази бисквитка може да бъде използвана само от Google, Inc. Генерираната от бисквитката информация се пренася на Google, върху сървъри в САЩ и се съхранява там.

Използваме получените от Google Analytics данни само за подобряване на услугите на тази уебстраница. Не комбинираме събраната информация чрез използването на Google Analyticsс личните данни.

Използването и предаването на информация, която бива регистрирана от Google Analytics, относно Вашите посещения на тази уебстраница, е подчинено на директивата за защита на данните. Можете да възпрепятствате Google Analytics да Ви разпознава при повторно посещение на тази уебстраница, като деактивирате бисквитката Google Analytics във Вашия браузър.

Директиви за интелектуалната собственост на трети лица

Лица, които считат, че са били нарушени правата им върху интелектуалната собственост въз основа на нашата уебстраница, могат да се обърнат към OLEVRA Corp. по пощата, на имейл-адреса или чрез формуляра ни за контакт. Ще проверим оплакванията и ще предприемем съответните мерки.

Спазване на местните закони

OLEVRA Corp. не обещава твърдо или не дава гаранция, че разполагаемото на тази уебстраница съдържание или намерените на тази уебстраница услуги са подходящи във всяка страна или във всяка съдебна подведомственост, както и че достъпът до тази уебстраница или услугите намерени на нея, чието съдържание е нелегално или забранено, се извършва от държави или юрисдикции. Потребителите, които имат достъп до тази уебстраница или до намерените на тази уебстраница услуги, носят отговорност за спазването на всички местни закони, правила и предписания.

Езиково обслужване на английски

Това споразумение, заедно с всички директиви и горепосочените приложими споразумения във връзка с продукта, които посредством препратка биват приети в това споразумение (като цяло наречено „Споразумение“), се изпълнява на английски език. Доколкото Ви е предоставен на разположение писмен превод, той служи само за удобство, като в случай на конфликт между английската и преведената версия, доколкото това е законово допустимо, преимущество има английската версия. Ако трябва да ви бъде предоставена на разположение преведената версия и тя важи като правно обвързваща, (i) то двете езикови формулировки трябва да имат еднаква валидност, (ii) всяка страна признава, че е проверила двете езикови формулировки, като те са по същество идентични по всички основни точки и (iii) в случай на разминаване между тези две версии преведената версия може да има преимущество, доколкото изцяло бъде взето под внимание намерението на страните.

Предпазна клауза

Ако една или повече от съдържащите се в тези условия разпоредби, поради каквато и да било причина, в каквото и да било отношение, бъде счетена за невалидна, незаконна или неизпълнима, то тази невалидност, противоправност или неизпълнимост не засяга други разпоредби в това споразумение, като тези условия следва да се тълкуват сякаш подобна/-и невалидна/-и, незаконна/-и или неизпълним/-и разпоредби никога не са се съдържали. Невалидността или неизпълнимостта на разпоредбите от тези условия не окзава влияние върху валидността или изпълнимостта на други разпоредби.